Regenerace bytového fondu www.rbf.cz

Zkušenosti

Centrum stavebního inženýrství a. s. v rámci vědecko - technických projektů Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky řešilo zejména tyto projekty:

Regenerace panelových domů
Minimalizace energetické náročnosti při provozu budov
Revitalizace montovaných skeletových objektů

Regenerace panelových budov

Stavební fyzika, energetika a požární bezpečnost panelových domů. Výsledky řešení projektu "Stavební fyzika, energetika, požární bezpečnost panelových domů" byly využity ke zpracování řady publikací, z nichž stěžejní jsou práce pojednávající o závadách a jejich řešení v panelových domech jednotlivých konstrukčních soustav.
V rámci řešení tohoto programu jsme zpracovali následující publikace:

 1. Komplexní regenerace objektů stavební soustavy G 40 a G57
 2. Komplexní regenerace objektů stavební soustavy T 06B
 3. Komplexní regenerace objektů stavební soustavy T 08B
 4. Komplexní regenerace objektů stavební soustavy VVÚ-ETA
 5. Technické požadavky pro hodnocení panelových domů z hlediska tepelné techniky, energetiky, stavební akustiky a radioaktivity
 6. Zkušební postupy k diagnostice stavu konstrukcí a vnitřního prostředí panelových domů
 7. Přehled materiálů, výrobků, konstrukcí, zateplovacích systémů, izolačních skel a oken: díl 1-4
 8. Přehled zařízení pro vytápění a ohřev TUV, regulačních systémů, zařízení k využití druhotných a obnovitelných zdrojů energie, různé prvky TZB : díl 1-4
 9. Poruchy atik, lodžií, balkonů u panelových domů
 10. Průzkum a návrh způsobů kotvení dodatečných tepelných izolací ve vrstvených obvodových pláštích a v pláštích z lehkých betonů
 11. Konzervace a zabezpečení korozí napadené výztuže před provedením dodatečné tepelné izolace
 12. Komplexní návrh regenerace objektů stavební soustavy Larsen-Nielsen
 13. Komplexní návrh regenerace objektů stavební soustavy PS-69
 14. Komplexní návrh regenerace objektů stavební soustavy B-70
 15. Opravy a modernizace výtahů ve stavebních soustavách panelových domů - ETIS a.s.

Tyto publikace jsou určeny pro využití při opravách modernizaci a regeneraci panelových domů v souvislosti s realizací "Dlouhodobého programu podpory oprav bytových domů". Tyto publikace jsou využívány poradenskými středisky programu PANEL, projektanty, stavebními společnostmi, dodavateli stavebních materiálů a prvků.

Obsah jednotlivých publikací má následující strukturu:


Minimalizace energetické náročnosti při provozu budov

Na základě analýzy provedené při řešení tohoto projektu jsme zjistili, že při optimálním tepelně technickém řešení konstrukcí obvodového pláště panelových budov je možná úspora tepla při vytápění zhruba 40 až 50% a s tím související podstatné zmenšení skleníkových plynů emitovaných do ovzduší.

Tyto výsledky byly zobecněny, a to ve formě energetického kritéria - měrné spotřeby tepla e (kWh/r) - pro hodnocení budov z hlediska spotřeby tepla při vytápění, jehož hodnoty jsou stanoveny v závislosti na geometrické charakteristice budovy (A/V), tzn.že je lze uplatnit nejen na staré,ale i na nové budovy.

Vedle toho byla získána řešením tohoto projektu řada faktů a poznatků umožňujících nový přístup k řešení některých tepelně technických problémů, např.


Revitalizace montovaných skeletových objektů

Předmětem řešení je posouzení stavu a návrh regenerace budov provedených touto technologií se zaměřením zejména na:

© Regenerace bytového fondu 2007-2021