Takhle ne!

Na jaře roku 2007 došlo v Praze k pádu fasádního zateplovacího systému z panelového domu. Není to ojedinělý příklad, ale jeden z mála, které jsme měli možnost prozkoumat. I přesto, že naše focení proběhlo ve chvíli, kdy již byly následky z větší části uklizeny, jsou fotografie více než výmluvné.

Pád fasádního systému byl hlavně důsledkem nedodržení norem a předpisů při jeho aplikaci na stavbu. Účinky větru pak udělaly své. Pro vlastníka domu je nepříjemné i to, že na dílo se již nevztahuje záruka.

Hlavní nedostatky při aplikaci, které se podepsaly na tomto stavu byly:

  • lepení desek pouze tzv. "na buchty" bez naneseného lepidla po obvodu desky, stále často používaný způsob lepení, který je však považován za nedodržení nařízeného postupu a vážnou chybou
  • nekvalitně připravený podklad - ponechané spáry mezi panely a pravděpodobně nesoudržný povrch panelů
  • nevhodný materiál - velké desky, nevhodně zvolená výztužná tkanina
  • výztužná tkanina byla aplikována přímo na izolant bez vtlačení do lepidla a následném přestěrkování, což je stále používaný způsob, při kterém realizátor sice ušetří materiál a čas, ale porušuje tím závazné technologické předpisy.
  • Při montáži zateplovacího systému nebyly vůbec použity kotvící hmoždinky!

Práce vykazují i další vady, které s výše popsanými přispěly k pádu fasády. Oprava fasády je nemožná, jediným řešením je její nové provedení.
Důsledky se projevují také na dalších částech domu, následovat musí rychlá sanace těchto poruch.

Se závadami při provádění zateplovacího systému, které se vyskytují na tomto domě, se naši odporníci setkávají i v současné době, převážně při zateplování panelových domů.

Všechny tyto závady je však kvalitní stavební dozor investora (vlastníka domu) schopen velmi rychle odhalit a sjednat nápravu. Jeho honorář se v porovnání se způsobenou škodou a nutnými investicemi dá považovat za směšný.© Regenerace bytového fondu 2007-2024
Provozováno prostřednictvím publikačního systému TOPINFO CMSTopinfo DIGITAL